ชื่อหนังสือ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566 - 2570 1 

ผู้แต่ง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ