1) การยืมทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุด ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
     1.1) ต้องเป็นสมาชิกห้องสมุด
     1.2) ทุกครั้งที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศ สมาชิกห้องสมุดต้องมาด้วยตนเองทุกครั้ง และให้นำบัตรสมาชิกห้องสมุดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
     1.3) ในการยืมทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะพิมพ์ใบรายการยืม พร้อมวันกำหนดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ
2) ทรัพยากรสารสนเทศ* โดยแต่ละรายการมีกำหนดจำนวนและระยะเวลาในการยืม ดังนี้
     2.1) หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์รัฐบาล และหนังสือลักษณะพิเศษ ส่วนกลาง กำหนดเวลายืมรายการละ 10 วัน ส่วนภูมิภาค รายการละ 20 วัน
     2.2) วารสาร ส่วนกลาง กำหนดเวลายืม รายการละ 5 วัน ส่วนภูมิภาค รายการละ 10 วัน
     2.3) โสตทัศนวัสดุ กำหนดเวลายืม รายการละ 5 วัน ส่วนภูมิภาค รายการละ 10 วัน
     * ทั้ง 3 ประเภท ยืมรวมกันได้ไม่เกิน 10 รายการ และค่าปรับ 2 บาท / รายการ / วัน
3) เมื่อครบกำหนดเวลายืม ถ้าผู้ยืมมีความประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อ สามารถยืมต่อได้อีกไม่เกิน 1 ครั้ง โดยสามารถดำเนินการได้ 3 วิธี ดังนี้
     วิธีที่ 1 ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศมายืมต่อด้วยตนเองที่ห้องสมุด และต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
     วิธีที่ 2 ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศเข้าที่ Web OPAC ของห้องสมุด และเข้ามายืมต่อที่ “ข้อมูลสมาชิก”
     วิธีที่ 3 ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศโทรมายืมทรัพยากรสารสนเทศต่อทางโทรศัพท์
4) การคืนทรัพยากรสารสนเทศ สามารถดำเนินการได้ดังนี้
     4.1) ส่งคืนด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมาคืนแทนภายในวันกำหนดส่ง
     4.2) ส่งคืนด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมาคืนแทนหลังวันกำหนดส่ง โดยต้องเสียค่าปรับวันละ 2 บาทต่อ 1 รายการต่อ 1 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดส่งเป็นต้นไป โดยไม่นับรวมวันหยุดราชการ
5) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีสิทธิ์ที่จะเรียกทรัพยากรสารสนเทศคืนจากผู้ยืมก่อนครบกำหนดส่งได้ในกรณีต่อไปนี้ 
     5.1) เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศนั้นเพื่อประโยชน์ต่อราชการ
      5.2) เพื่อการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ
     5.3) เมื่อมีความจำเป็นอย่างอื่น
6) ผู้ยืมต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้
     6.1) ตรวจสอบสภาพทรัพยากรสารสนเทศก่อนยืมจนกระทั่งส่งคืนให้อยู่ในสภาพเดิมทุกครั้ง หากมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ห้องสมุดอาจให้ผู้ยืมชดใช้ตามความเหมาะสม
     6.2) เมื่อเกิดการสูญหาย ผู้ยืมต้องรับผิดชอบโดยการซื้อมาชดใช้คืน หากไม่สามารถหามาทดแทนได้ ต้องเสียค่าปรับเท่าราคาของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไป สำหรับทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ปรากฏราคา เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเป็นผู้ประเมินราคาเพื่อคิดเป็นเงินค่าปรับ
     6.3) ถ้าผู้ยืมไม่ส่งคืนตามวันที่กำหนด ต้องชำระเงินค่าปรับวันละ 2 บาทต่อ 1 รายการต่อ  1 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดส่งเป็นต้นไปโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการ
     6.4) เงินที่ได้รับตามความใน ข้อ 6.2 และ 6.3 ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดนำส่งกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
7)  ผู้ใช้ห้องสมุดที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืน ระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด พิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้
     7.1) ตักเตือนด้วยวาจา
     7.2) เชิญให้ออกนอกห้องสมุด
     7.3) ตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด
     7.4) รายงานผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ฝ่าฝืน