บุคลากรห้องสมุดกระทรวงแรงงาน

 

                            pic                           

                        นางสาวรุ่งนะภา  สมรฤทธิ์                                                

                          บรรณารักษ์ปฏิบัติการ