บุคลากรห้องสมุดกระทรวงแรงงาน

 

                            บรรณารักษ์                           สามินี

                         นางกฤษดา  วิชัยสืบ                       นางสาวสามินี พาลี                         

                       บรรณารักษ์ชำนาญการ                    นักวิชาการแรงงาน