บุคลากรห้องสมุดกระทรวงแรงงาน

 

                            pic                                       kitichai                   

                        นางสาวรุ่งนะภา  สมรฤทธิ์                  นายกิตติชัย ฟักประไพ                                           

                          บรรณารักษ์ปฏิบัติการ                         นักวิชาการแรงงาน