ชื่อหนังสือ

กฎหมายลักษณะครอบครัว 1 

ผู้แต่ง

 รวบรวมโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ

สำนักพิมพ์

โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์