ชื่อหนังสือ

ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล : การค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน 1 

ผู้แต่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์

สำนักพิมพ์

โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อเรื่อง

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการคู่มือเบื้องต้นเพื่อช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าในงานวิชาการ งานวิจัย หรือแม้แต่การค้นหาข้อมูลในชีวิตประจำวัน เนื้อหาในหนังสือครอบคลุมแนวคิดการค้นคว้าวิจัยการเขียนรายงาน การเข้าถึง การประเมิน การรวบรวมและบันทึกสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม รวมทั้งการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัย การใช้คอมพิวเตอร์ และจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสืบค้นและผลิตผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น