ชื่อหนังสือ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 

ผู้แต่ง

นราธิป ธีรธนาธร

สำนักพิมพ์

โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์