ชื่อหนังสือ

พยานพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564 1 

ผู้แต่ง

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

สำนักพิมพ์

แสงจันทร์การพิมพ์

เนื้อเรื่อง

พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ประเด็น -- การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง -- ภาระการพิสูจน์ -- คำท้า -- พยานหลักฐานที่รับฟังได้ -- การยื่นบัญชีระบุพยาน -- การถามค้านพิสูจน์ต่อพยาน -- การส่งสำเนาเอกสาร -- การรับฟังพยานเอกสาร -- การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร -- การรับฟังพยานบุคคล -- พยานหูหนวกหรือเป็นใบ้ -- การอ้างคู่ความเป็นพยาน -- การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ -- การขอสืบพยานหลักฐานล่วงหน้า -- คู่ความขอสืบพยานหลักฐานเร่งด่วน -- การเผชิญสืบ การส่งประเด็น -- การรับฟังพยานหลักฐาน -- หมายเรียกพยาน -- พยานต้องสาบานตนก่อนเบิกความ -- พยานต้องเบิกความด้วยวาจา -- ห้ามพยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่น -- การถามพยาน -- การพิสูจน์ต่อพยาน -- การเสนอบันทึกคำพยาน -- การสืบพยานเอกสาร -- การคัดค้านพยานเอกสาร -- เอกสารมหาชน -- การตรวจพยานหลักฐาน -- พยานผู้เชี่ยวชาญพยานหลักฐานตามประมวลรัษฎากร -- พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- การวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน -- การตรวจพยานหลักฐานก่อนวันสืบพยาน -- การพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย -- หน้าที่นำสืบในคดีอาญา -- พยานหลักฐานในคดีอาญา -- การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน -- อำนาจศาลในการสืบพยานเพิ่มเติม -- การยื่นบัญชีระบุพยานคดีอาญา -- เดินเผชิญสืบและส่งประเด็น -- การเบิกความโดยผ่านทางจอภาพ -- พยานบุคคล -- พยานเอกสาร -- พยานวัตถุ -- ผู้เชี่ยวชาญ