ชื่อหนังสือ

การบริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่ 1 

ผู้แต่ง

ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล

สำนักพิมพ์

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์