ชื่อหนังสือ

เรียนรู้หลักการ Data Science ด้วย Python 1 

ผู้แต่ง

กรัส, โจเอล

สำนักพิมพ์

คอร์ฟังก์ชัน

เนื้อเรื่อง
 

           การเรียน Data Science ไม่ใช่แค่ใช้เครื่องมือหรือไลบรารีเป็น แต่ยังต้องเข้าใจถึงหลักการเบื้องหลังการทำงานด้วย หนังสือเล่มนีจึ้งสอนให้รู้ถึงเครื่องมือและอัลกอริธึมที่ทำงานอยู่เบื้องหลังโดยการเขียนขึ้นด้วยภาษา Python ทัง้ หมด หากผู้อ่านมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมบ้าง ผู้เขียนจะช่วยให้เข้าใจถึงแกนหลักของ Data Science และเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง deep learning และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

          ⦁ เรียนภาษา Python อย่างรวดเร็ว
          ⦁ เรียนพืน้ ฐานคณิตศาสตร์, ความน่าจะเป็น และสถิติ สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล
          ⦁ วิธีรวบรวม, ทำงาน และจัดการกับข้อมูล
          ⦁ เข้าใจอัลกอริธึม หลักการ และเครื่องมือที่นิยมใช้
          ⦁ การทดลองสร้างโมเดลด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยตัวผู้อ่านเอง