ชื่อหนังสือ

สัญญาจ้างก่อสร้างภาครัฐ 1 

ผู้แต่ง

กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา และคนอื่นๆ

สำนักพิมพ์

เฟิสท์ ออฟเซท (1993)