ชื่อหนังสือ

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ 1 

ผู้แต่ง

ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

สำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อเรื่อง

หนังสือเล่มนี้นำเสนอการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (LSCM) โดยใช้โปรแกรม Excel 365 เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล (DEA) เริ่มจากการปูพื้นความรู้ ทำความเข้าใจปัญหา นำทฤษฎีมาใช้ พร้อมทั้งดึง Functions และ Features ใหม่ ของ Excel มาเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่ทางออกของปัญหา หนังสือเล่มนี้จึงเป็นมากกว่าตำราวิชาการบนหิ้ง เพราะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ ปฏิบัติได้จริง จึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหา LSCM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้าน LSCM เข้ากับเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล DAE ที่ทันสมัย