ชื่อหนังสือ

จริยธรรมกับการบริหารทุนมนุษย์ 1  

ผู้แต่ง

ศิริพร แย้มนิล

สำนักพิมพ์

DPU Coolprint มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์