ชื่อหนังสือ

การบริหารงานคลังภาครัฐบนฐานความยั่งยืน 1

ผู้แต่ง

วีระศักดิ์ เครือเทพ

สำนักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อเรื่อง

"หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานคลังภาครัฐเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนซึ่งเป็นโจทย์สำคัญในช่วงที่การบริหารงานคลังของรัฐไทยอยู่ในสภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อและสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดหายนะที่รุนแรง ผู้เขียนเลือกวิธีนำเสนอโดยใช้ "กรณีศึกษา (case-based approach)" ซึ่งประมวลขึ้นจากประสบการณ์ของหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เพื่อฉายภาพปรากฏการณ์ด้านการบริหารงานคลังภาครัฐในบริบทต่างๆ จากนั้นจึงนำเสนอกรอบวิเคราะห์ทางวิชาการเพื่อใช้ในการทำความเข้าใจสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางบริหารงานคลังภาครัฐที่หนุนเสริมต่อความยั่งยืนในระยะยาว ผู้เขียนหวังว่าสังคมไทยจะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของระบบการคลังภาครัฐเพิ่มขึ้น และสามารถก้าวพ้นการบริหารแบบประชานิยมที่ฉาบฉายได้ในเร็ววัน มิเช่นนั้นแล้ว คนรุ่นหลานของเราคงจำต้องแบกรับสภาวะความล่มสลายเหล่านี้แทนเรา..."