ชื่อหนังสือ

การจัดการทรัพยากรบุคคล : พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฎิบัติ 1

ผู้แต่ง

เดชา เดชะวัฒนไพศาล

สำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย