ชื่อหนังสือ

เริ่มให้ได้ แล้วมันจะง่ายกว่าที่คิด 1

ผู้แต่ง

โทโยคาซึ สึรุตะ

สำนักพิมพ์

อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง

เนื้อเรื่อง

"หนังสือที่จะทำให้คุณเลิกขี้เกียจ และเริ่มลงมือทำ ในหนังสือมีการแบ่งประเภทของการขี้เกียจออกเป็นการขี้เกียจที่จะลงมือทำ การขี้เกียจมีปฏิสัมพันธ์กับคน และการขี้เกียจไปซะทุกอย่าง ซึ่งหนังสือก็จะวิเคราะห์และบอกวิธีคิดที่จะช่วยแก้ความขี้เกียจในแต่ละประเภท นอกจากนี้ในเล่มจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆ ที่เราขี้เกียจ และบอกวิธีการแก้ไขสาเหตุเหล่านั้นเพื่อให้เราได้เริ่มลงมือทำ โดยผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม

Key Message :  พบกับวิธีที่จะทำให้คุณเลิกขี้เกียจและเริ่มลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม"