ชื่อหนังสือ

กฎหมายอาญา เปรียบเทียบ 1

ผู้แต่ง

นันทัช กิจรานันทน์

สำนักพิมพ์

วิญญูชน