ชื่อหนังสือ

ตำรากฏหมายปกครองว่าด้วยกฏหมายปกครองทั่วไป 1

ผู้แต่ง

 วิษณุ วรัญญู

สำนักพิมพ์

ดอกเบี้ย

เนื้อเรื่อง

ความหมายและขอบเขตของกฎหมายปกครอง -- ฝ่ายปกครอง -- นิติรัฐ -- หลักทั่วไปในเรื่องการจัดองค์กรของฝ่ายปกครอง -- การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองในรูปของหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานของรัฐ -- การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองในรูปองค์กรหรือคณะบุคคล -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการกระทำของฝ่ายปกครอง -- นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว -- สัญญาทางปกครอง -- แนวความคิดเกี่ยวกับกลไกหรือกระบวนการในการควบคุมฝ่ายปกครอง -- การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาล -- ประเภทของคดีปกครอง -- ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง