ชื่อหนังสือ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย Power BI 1

ผู้แต่ง

ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

สำนักพิมพ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เนื้อเรื่อง

หนังสือที่เขียนขึ้นใหม่สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน Power BI วิเคราะห์ข้อมูล เป็นเครื่องมือ BI ทีมีความสามารถสูงและมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับยุคข้อมูล เขียนให้อ่านง่ายทำได้จริง นำไปต่อยอดได้