ชื่อหนังสือ

การจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ Power query 1

ผู้แต่ง

ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

สำนักพิมพ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เนื้อเรื่อง

เครื่องมือสำหรับการทำ Data Transformation หรือ Data Wrangling เพื่อนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์

เนื้อหา - การใช้งาน 

-การเชื่อมต่อและนำเข้าข้อมูล 

- การจัดการคิวรี 

- การแปลงข้อมูลคอลัมน์ 

- การแปลงข้อมูลคิวรี 

-การผนวกและผสานคิวรี 

- การเขียนภาษา M 

- การเขียนฟังก์ชันที่กำหนดเองและพารามิเตอร์ภาษา M 

- วิธีการใช้งานฟังก์ชันที่กำหนดเอง