ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1

ผู้แต่ง

พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

สำนักพิมพ์

ธรรมนิติ

เนื้อเรื่อง

ประกอบด้วย กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้างและบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง จ้างทดลองงาน ฯลฯ