ชื่อหนังสือ

เอกสารตรวจราชการมณฑลเทศาภิบาล 1

ผู้แต่ง

กระทรวงมหาดไทย

สำนักพิมพ์

พิมพ์ดี

เนื้อเรื่อง

ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาที่สะท้อนวิวัฒนาการของการตรวจราชการของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านการปกครอง เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนสืบเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบัน รวมทั้งปลุกจิตสำนึกของความเป็น "คนมหาดไทย" ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย จนเกิดความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการปฏิบัติราชการ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค ความยากลำบากของคนมหาดไทยในการปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดมา