ชื่อหนังสือ

Move that Mountain ทำสิ่งใหญ่ให้เปลี่ยนแปลง 1

ผู้แต่ง

กองทรัพย์ ชาตินาเสียว และคณะ

สำนักพิมพ์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เนื้อเรื่อง

โรคไม่ติดต่อเป็นภัยสุขภาพที่ร้ายแรง คร่าชีวิตมนุษย์ปีละกว่า 40 ล้านคน โดยเป็นสาเหตุ 3 ใน 4 ของการเสียชีวิตของชาวโลก เป็นที่น่ายินดีว่า ยังมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งพยายามนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อ คนกลุ่มนี้มุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนเพื่อให้มีสุขภาพดีมีความปลอดภัยจากภาวะเสี่ยงและพยายามขับเคลื่อนสังคมเพื่อชัยชนะในสงครามต่อโรคไม่ติดต่อ ผู้นําการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ได้เพียรพยายามสร้างองค์กรและพัฒนาเครือข่ายงานที่แฝงอยู่ในแวดวงต่างๆ ทุกระดับ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมไทย ซึ่งหนังสือ “Move that Mountain ทำสิ่งใหญ่ให้เปลี่ยนแปลง” ได้รวบรวมแนวคิดและประสบการณ์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สังคมได้รับรู้และศึกษาองค์ความรู้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้มีการพัฒนาผู้นําให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ช่วยลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชาชนไทยจากภัยโรคไม่ติดต่อเรื้งรัง รวมทั้งเป็นคู่มือที่ดีในการสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศที่ยั่งยืนต่อไป