ชื่อหนังสือ

90 พรรษา บรมราชชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ  1

ผู้แต่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื้อเรื่อง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะยิ่ง ทรงตรากตรำพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการตลอดมา ในการที่จะพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและนำทรัพยากรเหล่านั้นมาพัฒนาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พระราชทานแนวทางก่อให้เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้น ยังประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย และสร้างความเจริญมั่นคงให้กับประเทศชาติ