ชื่อหนังสือ

ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล 1

ผู้แต่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เนื้อเรื่อง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 กระทรวงวัฒนธรรม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นผู้นำและแบบอย่างในการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริม "ผ้าไทย" ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพแก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถศิลป์ ตลอดจนวงการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทั่วประเทศ เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากไปจนถึงระดับการส่งออกสู่นานาชาติ