ชื่อหนังสือ

รวมกฎหมายแรงงาน "ฉบับกายวิภาค"  1

ผู้แต่ง

ธิติพล ศรีประทักษ์

สำนักพิมพ์

รัตนา ศรีประทักษ์

เนื้อเรื่อง

 รวบคำอธิบายกฎหมายแรงงาน "ฉบับกายวิภาค" ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 โดยในเล่มได้เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษา และใช้สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี