ชื่อหนังสือ

รวมกฎหมายแรงงาน "ฉบับกายวิภาค"  Image removed.

ผู้แต่ง

ธิติพล ศรีประทักษ์

สำนักพิมพ์

รัตนา ศรีประทักษ์

เนื้อเรื่อง

 รวบคำอธิบายกฎหมายแรงงาน "ฉบับกายวิภาค" ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 โดยในเล่มได้เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษา และใช้สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี