ชื่อหนังสือ

การจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน 1

ผู้แต่ง

สมคิด บางโม

สำนักพิมพ์

ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อเรื่อง

หนังสือ "การจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน" เล่มนี้ เรียบเรียงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมายแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากนี้ยังใช้เป็นตำราเรียนและหนังสือค้นคว้าสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในรายวิชาการจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป

    เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคที่ 1 แรงงานสัมพันธ์ (แนวคิดและหลักการแรงงานสัมพันธ์, พ.ร.บ.แรงงาน และ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์) และภาคที่ 2 กฎหมายแรงงาน (สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข 2560), พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 (แก้ไข 2561), พ.ร.บ.ศาลแรงงานฯ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2542 (แก้ไข 25561) โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่ย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายเล่มเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียน