ชื่อหนังสือ

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร  1

ผู้แต่ง

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักพิมพ์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ