ชื่อหนังสือ

ผ่าโจทย์ข้อสอบ ก.พ. 3 ภาค ก 1

ผู้แต่ง

พิฆเณศ นิภารัตน์

สำนักพิมพ์

สกายบุ๊กส์

เนื้อเรื่อง

  รวมโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ. 3 ภาค ก ตรงตามหลักเกณฑ์ใหม่การสอบ ก.พ. และครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 3 วิชา ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา/การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม/การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ) วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งเป็นวิชาใหม่ล่าสุดที่ท้าทายผู้สอบ โดยแต่ละวิชาประกอบไปด้วยแนวข้อสอบวิชาละ 100 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. 3 (ระดับปริญญาตรี)