ชื่อหนังสือ

80 กิจกรรมวิทย์ Kids สร้างสรรค์ 1

ผู้แต่ง

แวนคลีฟ,เจนิซ

สำนักพิมพ์

นานมีบุ๊คส์

เนื้อเรื่อง

  หนังสือ "80 กิจกรรมวิทย์ Kids สร้างสรรค์" เล่มนี้ ได้รวบรวมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดล้วนมุ่งเน้นเสริมสร้าง 6 ทักษะสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การสืบค้นหาความรู้ การสังเกต การสื่อความหมาย การลงความเห็น การวัดและการประมาณ การจำแนกประเภท เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และค้นพบสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย รวมถึงทักษะด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และศิลปะ กิจกรรมในหนังสือเล่มนี้ช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการสำรวจ การทดลอง การประดิษฐ์ การวาดรูป และการเล่นเกม นับเป็นคู่มือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับครูและผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญและต้องการส่งเสริมให้เด็กชอบเรียนวิทยาศาสตร์