ชื่อหนังสือ

7 in 1 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก. ไม่ต้องรอรอบหน้า 1

ผู้แต่ง

สุรชัย รอดงาม

สำนักพิมพ์

ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อเรื่อง

  "7 in 1 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก. ไม่ต้องรอรอบหน้า!!!" เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวข้อสอบที่มีระดับความยากเทียบข้อสอบจริงไว้อย่างจุใจ ได้แก่ Conversation, Grammar, Vocabulary, Error Identification, Reading Comprehension และ Cloze Test พร้อมเฉลยและอธิบายละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้สอบได้จริง รวมทั้งเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษฉบับย่อ ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับสูง

    รับรองว่าถึงมีพื้นฐานภาษาอังกฤษน้อยก็เข้าใจได้แน่นอน ด้วยสูตรช่วยจำและประโยคตัวอย่าง เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นวิธีการใช้ไวยากรณ์นั้น ๆ ซึ่งจะทำให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วราวกับมีติวเตอร์ส่วนตัวมาสอนอยู่ข้าง ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ ก.พ. ภาค ก. ทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค