ชื่อหนังสือ

คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม 1

ผู้แต่ง

เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

สำนักพิมพ์

โรงพิมพ์พิบูลย์พิพัฒน์