ชื่อหนังสือ

การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ : วิถีสู่การปฎิบัติสำหรับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในศตวรรษที่ 21 1

ผู้แต่ง

พลอย สืบวิเศษ

สำนักพิมพ์

โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์