ชื่อหนังสือ

การบริหารโครงการ : แนวคิดกระบวนการ 1

ผู้แต่ง

ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์