ชื่อหนังสือ

3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562) 1

ผู้แต่ง

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

สำนักพิมพ์

แสงจันทร์การพิมพ์

เนื้อเรื่อง

 รวมคำอธิบาย กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับ 3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2562) พร้อมหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2553 (แก้ไขล่าสุดปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขล่าสุดปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (แก้ไขล่าสุดปี 2558) อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย