ชื่อหนังสือ

การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจใหม่ 1

ผู้แต่ง

อัจฉรา จันทร์ฉาย 

สำนักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อเรื่อง

หนังสือ "การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจใหม่" เล่มนี้ สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์และจัดทำดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้และเทคนิคต่าง ๆ โดยสรุปประเด็นสำคัญด้ายการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์การแข่งขัน การวางแผนกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การนำแผนไปปฎิบัติ การทำติดตามและควบคุมด้วยเครื่องมือ BSC และ KPI และ Strategy Map และ OKR

    นอกจากนี้ได้มีการเพิ่มการจัดทำแผนธุรกิจใหม่ รวมทั้งมีแบบฟอร์มเพื่อฝึกปฏิบัติการในการวางแผนกลยุทธ์ และการติดตามประเมินผล เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ศึกษาวิชาการจัดการกลยุทธ์ และผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการวางแผนกลยุทธ์ และการติดตามและประเมินผล อันจะนำไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศของธุรกิจ