ชื่อหนังสือ

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและวิเคราะห์ Image removed.

ผู้แต่ง

เกริก ภิรมย์โสภา

สำนักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย