ชื่อหนังสือ

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและวิเคราะห์ 1

ผู้แต่ง

เกริก ภิรมย์โสภา

สำนักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย