ชื่อหนังสือ

เด็กดีรู้ถูกผิด 1

ผู้แต่ง

กิตติยา ลี้ครองสกุล

สำนักพิมพ์

แพรวเพื่อนเด็ก

เนื้อเรื่อง

เด็กดีรู้จักรักตัวเอง ไม่ได้กล่าวถึงอบายมุข 6 ในทางตรง แต่เป็นนิทานที่เชื่อมโยงและชี้แนะแนวทางปฏิบัติให้เด็กๆ รู้จักรักตัวเอง รู้จักดูแลตัวเองให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และดำรงตนในทางไม่ประมาท ก่อนที่จะเดินไปสู่หนทางแห่งความเสื่อมทั้งปวงได้   ทั้งนี้เพราะหากเราตั้งตนอยู่ในความประมาทบนความไม่รู้ แล้วเกิดอันตรายใดๆ ขึ้นกับตัวเรา บุคคลที่จะเสียใจและได้รับผลกระทบจากการกระทำของเรามากที่สุดก็คือ "พ่อแม่" ผู้มีพระคุณและให้กำเนิดเรานั่นเอง