ชื่อหนังสือ

คดีแรงงาน 1

ผู้แต่ง

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

สำนักพิมพ์

นิติธรรม

เนื้อเรื่อง

"คดีแรงงาน" เล่มนี้ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับแนวความคิดในการอธิบายความหมาย ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา มีเนื้อหาประกอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติรดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พร้อมด้วยตัวอย่าง คำฟ้อง คำร้องและข้อสอบพร้อมคำตอบ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมายแรงงาน ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายและผู้ที่สนใจทั่วไป