ชื่อหนังสือ

แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562) 1

ผู้แต่ง

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

สำนักพิมพ์

แสงจันทร์การพิมพ์

เนื้อเรื่อง

"แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562)" เล่มนี้ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง ทั้งเรื่องของ นิติกรรม (มาตรา 149-193) สัญญา (มาตรา 354-395) หนี้ (มาตรา 194-353) ละเมิด (มาตรา 420-453) อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ การทำคดี หรือเป็นฐานในการศึกษาขั้นสูงต่อไป