ชื่อหนังสือ

แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562) 1

ผู้แต่ง

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

สำนักพิมพ์

แสงจันทร์การพิมพ์

เนื้อเรื่อง

"แพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562)" เล่มนี้ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งทั้งเรื่องของ ซื้อขาย (มาตรา 453-490) ขายฝาก (มาตรา 491-502) ขายทอดตลาด (มาตรา 509-517) ให้ (มาตรา 521-536) เช่าทรัพย์ (มาตรา 537-571) และอื่น ๆ อีกมากมาย อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ การทำคดี หรือเป็นฐานในการศึกษาขั้นสูงต่อไป