ชื่อหนังสือ

เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต 1

ผู้แต่ง

นิพิฐ วงศ์ปัญญา