ชื่อหนังสือ

แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ก.พ. พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน 1

ผู้แต่ง

สายฝน ต๊ะวันนา

สำนักพิมพ์

ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

เนื้อเรื่อง

สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้ที่สอบ ก.พ. ส่วนใหญ่ทั้ง "ผู้ที่สอบผ่าน" และ "ผู้สอบไม่ผ่าน" ก็คือการไม่สามารถ "เก็ง" หรือ "คาดคะเน-คาดเดา" ได้ว่า โจทย์ที่ออกสอบในสนามสอบนั้นมีเนื้อหาบ้าง อีกทั้งเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ออกสอบก็มีเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปีจึงมีผู้สอบผ่านที่ต้องใช้ความพยายามในการทบทวน และเตรียมตัวสอบอย่างมาก ในขณะที่ผู้ที่สอบไม่ผ่าน เพราะไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกอะไร ไม่สามารถเก็งข้อสอบได้

    หนังสือ "แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ก.พ. พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน" เล่มนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นมา ด้วยการวิเคราะห์ถึงแนวข้อสอบที่สอบจริงในสนามสอบ แต่ละครั้ง แต่ละปี ว่ามีข้อสอบในลักษณะใด แนวใด ที่ออกบ่อย ด้วยการหาค่าสถิติภายใต้หลักความจริงและความเป็นไปได้ นำมาคำนวนและประมวลออกมาเป็นแนวข้อสอบเล่มนี้ ให้ทุกท่านได้เตรียมตัว เตรียมพร้อม ทดลองทำโจทย์ รวมทั้งสร้างความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบที่คล้าย หรือใกล้เคียงกับข้อสอบจริงที่สุด