ชื่อหนังสือ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 1

ผู้แต่ง

บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

สำนักพิมพ์

โรงพิมพ์รัตนไตร