ชื่อหนังสือ

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง 1

ผู้แต่ง

พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

สำนักพิมพ์

ธรรมนิติ เพรส

เนื้อเรื่อง

หนังสือกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้างเล่มนี้ ดำเนินการจัดพิมพ์มาแล้ว 9 ครั้ง แต่ละครั้งได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็นอย่างดี และการจัดพิมพ์ครั้งนี้มีการเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้ครบถ้วน และทันสมัยมากยิ่งขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้างเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่รัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลโดยทั่วไป