ชื่อหนังสือ

45 ปี สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาแรงงานของประเทศไทย 1

ผู้แต่ง

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ