ชื่อหนังสือ

21 แนวคิดที่จะเปลี่ยนวิธีทำธุรกิจของคุณไปตลอด 1

ผู้แต่ง

สารัตถ์ เกียรติบรรลือ

สำนักพิมพ์

ภาพพิมพ์

เนื้อเรื่อง

 จากประสบการณ์การทำงานทั้งในฐานะผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักลงทุน และที่ปรึกษา ของผู้เขียนพบว่าการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งสำคัญมาก ส่วนที่สำคัญที่สุด คือ ต้องระเบิดออกมาจากภายใน กล่าวคือ บุคคลหรือองค์กรนั้นต้องมีความรู้สึก มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเสียก่อน หรือเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ใหญ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกอย่างรวดเร็วและรุนแรง ก็บังคับให้เราจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

    และนี่คือที่มาของหนังสือ "21 แนวคิดที่จะเปลี่ยนวิธีทำธุรกิจของคุณไปตลอด" เล่มนี้ ที่ได้คัดกรองแนวคิดสำคัญ ระดับโลกมา 21 แนวคิด ครอบคลุม 5 ด้านหลัก ในการบริหารธุรกิจและองค์กร ทั้งในด้าน ยุทธศาสตร์และการลงทุน การตลาดและการขาย การปฏิบัติการและนวัตกรรม ทรัพยากรบุคคล และการจัดการและความเป็นผู้นำ แล้ววิธีทำธุรกิจของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล