เอกสารประเมินผลงานวิชาการเพื่อปรับตำแหน่งของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
    นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ
    นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
    นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
    นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
    นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
    นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
    นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
    นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
    บรรณารักษ์ชำนาญการ
    นิติกรชำนาญการ
    นิติกรชำนาญการพิเศษ
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
    ี่ปรึกษากฎหมาย
    ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
    ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน