เอกสารประเมินผลงานวิชาการเพื่อปรับตำแหน่งของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
    แนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ)
    แบบประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
    นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ
    นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
    นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
    นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
    นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
    นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
    นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
    นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
    บรรณารักษ์ชำนาญการ
    นิติกรชำนาญการ
    นิติกรชำนาญการพิเศษ
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
    ี่ปรึกษากฎหมาย
    ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
    ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน