ชื่อหนังสือ

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.... 1

ผู้แต่ง

สำนักงานศาลปกครอง

สำนักพิมพ์

สำนักงานศาลปกครอง