ชื่อหนังสือ

ตามรอย คชสีห์ 1

ผู้แต่ง

กระทรวงกลาโหม

สำนักพิมพ์

หจก. อรุณการพิมพ์

เนื้อเรื่อง

กระทรวงกลาโหม มีบทบาทและภารกิจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้มีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมาหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตยความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย สนับสนุนงานด้านการพัฒนาประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน สมดังแณิธานของกระทรวงกลาโหม ที่ว่า "เทิดราชา รักษ์ราษฎร์ ชาติมั่งคง"