ชื่อหนังสือ

เครื่องมือประเมินขีดความสามารถของบุคลากร 1

ผู้แต่ง

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

สำนักพิมพ์

เอช อาร์ เซ็นเตอร์

เนื้อเรื่อง

หนังสือ "Competency Assessment Tool เครื่องมือประเมินขีดความสามารถของบุคลากร" เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือการประเมิน Competency ของพนักงาน โดยเฉพาะเทคนิคการประเมินแบบ O-P-D-I-T (Observe-Practice-Document-Interview-Test) ที่ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิด หลักการและตัวอย่างแบบฟอร์มของเครื่องมือประเมินแบบ O-P-D-I-T เพื่อให้ผู้อ่านนำแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ไปปรับใช้ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของพนักงาน และนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่องมือประเมินแบบ O-P-D-I-T มาใช้ช่วยในการประเมินความสามารถของพนักงานและการ Feedback ผลประเมินแก่พนักงาน